Anuncios Google

Que pasaria si fueramos nuevos en Windows

Pues el titulo lo dice todo. Estaba buscando en internet aburrido y me he topado con esto, esta en catalan pero he hecho una traduccion Googleesca:

 

En casa ni mi mujer ni los niños han usado nunca un ordenador con Windows, así que compramos uno. D'entrada va ser molt ràpid i fàcil: desembalar, connectar i funcionar. De entrada fue muy rápido y fácil: desembalar, conectar y funcionar. En això podem dir que el programari privatiu està preparat pels usuaris novells. En esto podemos decir que el software privativo está preparado para los usuarios noveles.

Però tot d'una van sorgir avisos, un darrer l'altre. Pero de pronto surgieron avisos, un último otro. Com pot ser que el nostre sistema estigui desactualitzat si l'acabem de comprar! ¿Cómo puede ser que nuestro sistema esté desactualizado si la acabamos de comprar! Una
cosa que nom McAfee Trial (una empresa de motos?) ens deia que el
nostre sistema era insegur fins que no el poséssim en marxa.
Algo que nombre McAfee Trial (una empresa de motos?) Nos decía que
nuestro sistema era inseguro hasta que no lo pusiéramos en marcha. Vam obviar els primers avisos, però seguien sortint. Fuimos obviar los primeros avisos, pero seguían saliendo.

El
petit és un poc aprensiu, i llegir tants advertiments l'havia amoïnat:
papa instal·la això que diuen o se'ns aferrarà un virus, a veure si
l'ordinador es posarà malalt. El pequeño es un poco aprensivo, y
leer tantas advertencias le había preocupado: papa instala eso que
dicen o se nos aferrarà un virus, a ver si el ordenador se pondrá
enfermo. Fins aleshores havia estat un usuari feliç, despreocupat per aquestes coses. Hasta entonces había sido un usuario feliz, despreocupado por estas cosas.

La juguera pesava i tot d'una van anar a cercar els jocs. La juguera pesaba y de repente fueron a buscar los juegos. Com pot ser que un ordinador de 1000 Eur no tengui el tetris? Cómo puede ser que un ordenador de 1000 Eur no tenga el tetris? Ni escacs, ni Mahjong, només el solitari i el cercamines. Ni ajedrez, ni Mahjong, sólo el solitario y el cercamines. Però si fins i tot els mòbils de gamma baixa que regalen les operadores tenen un tetris! Pero si incluso los móviles de gama baja que regalan las operadoras tienen un tetris!

Tot seguit vam anar a cercar l'instal·lador de programes, potser teníem una instal·lació mínima i calia baixar la resta. A continuación fuimos a buscar el instalador de programas, tal vez teníamos una instalación mínima y había que bajar el resto. No el vam trobar, ni Synaptic ni Winaptic ni res que s'hi assemblés. No lo encontramos, ni Synaptic ni Winaptic ni nada que se pareciera. No hi ha cap eina on entrar-hi tetris que surti una llista de candidats per instal·lar? No hay ninguna herramienta on entrar tetris que salga una lista de candidatos para instalar? Vam
cercar-ne per Internet i sí, hi ha jocs, però quina feinada: omplir
formularis, que si ens volen subscriure a les novetats de la casa, que
si obre un compte d'usuari amb contrasenya, que si versió trial (quina
afecció a les motos!). Buscamos su por Internet y sí, hay
juegos, pero qué trabajo enorme rellenar formularios, que si nos
quieren suscribirse a las novedades de la casa, que si abre una cuenta
de usuario con contraseña, que en su versión trial (qué afección a las
motos!). Ho vam deixar a l'espera de trobar el… Winaptic? Lo dejamos a la espera de encontrar el ... Winaptic?

Cercant jocs amb l'Explorer vam acabar marejats. Buscando juegos con el Explorador acabamos mareados. Quantes finestres amb publicitat no s'arriben a obrir, les tanques i se n'obren més! ¿Cuántas ventanas con publicidad no se llegan a abrir, las vallas y se abren más! Mai ens n'haviem adonat del difícil que és és això de navegar. Nunca nos habíamos dado cuenta de lo difícil que es es eso de navegar. Ser
usuari de navegadors privatius no és senzill, però té mèrit: cal
desenvolupar habilitats colossals amb l'ús de la rata a l'hora de
tancar finestres. Ser usuario de navegadores privativos no es
sencillo, pero tiene mérito: hay que desarrollar habilidades colosales
con el uso de la rata a la hora de cerrar ventanas. No duu gaire jocs, però mira, passes l'estona. No lleva mucho juegos, pero mira, pasas el rato.

Ja que som al navegador: com podem obrir pestanyes amb l'Explorer? Ya que estamos en el navegador: ¿cómo podemos abrir pestañas con el Explorer? En fer Control+N s'obre una finestra nova… i tooootes les finestres amb publicitat un altre pic. Al hacer Control + N se abre una ventana nueva ... y tooooda las ventanas con publicidad otra vez.

La dona va fer una compra al web. La mujer hizo una compra en la web. Té el costum de guardar la llista, en acabar-la, dins un PDF, però no vam trobar la impressora PDF. Tiene la costumbre de guardar la lista, en terminarla, dentro de un PDF, pero no encontramos la impresora PDF. Vam cercar arreu, intentarem instal·lar més impressores i res, sembla que no n'hi ha. Buscamos todo, intentaremos instalar más impresoras y nada, parece que no hay. Al 2006, caldrà que tornem al paper? En 2006, será necesario que volvamos al papel?

Enviar missatges també ha estat un enrenou. Enviar mensajes también ha sido un revuelo. Amb el Messenger no, amb l'Outlook Express. Con el Messenger no, con el Outlook Express. Tot d'una vam tenir un compte de Messenger, perquè allò no parava de dir que ens donéssim d'alta. De repente tuvimos una cuenta de Messenger, porque aquello no paraba de decir que nos diéramos de alta. Una pregunta: no es poden enviar textos llargs amb el Messenger? Una pregunta: no se pueden enviar textos largos con el Messenger? Tampoc res a usuaris desconnectats? Tampoco nada a usuarios desconectados? I el que ha triomfat, quines coses. Y lo que ha triunfado, qué cosas.

Tornem a l'Outlook Express: a la configuració vam entrar-hi localhost al SMTP, com havíem fet sempre. Volvemos a Outlook Express: en la configuración entramos localhost en SMTP, como habíamos hecho siempre. Doncs no va funcionar. Pues no funcionó. No admetia localhost perquè sembla que no teníem cap servidor de correu al Windows. No admitía localhost porque parece que no teníamos ningún servidor de correo de Windows. Després de cridar al servei d'atenció al client de Telefònica vam aconseguir configurar el seu servidor SMTP. Después de llamar al servicio de atención al cliente de Telefónica conseguimos configurar su servidor SMTP. Cap problema, coneixien l'Outlook de daltabaix. Ningún problema, conocían el Outlook de descalabro. Però no ens servia, perquè només el podíem usar per les adreces @telefonica.net –abandonades, són un niu d'espam. Pero no nos servía, porque sólo lo podíamos usar para las adrecesattelefonica [dot] net-abandonadas, son un nido de ESPAMAR. Vam recuperar el servidor SMTP dels nostre domini, que teníem oblidat. Recuperamos el servidor SMTP de nuestro dominio, que teníamos olvidado. No
hi havia color: era més lent, qualque cop es tallava, i mai sabíem si
un missatge s'havia lliurat, perquè no teníem accés als registres del
servidor. No había color: era más lento, alguna vez se cortaba,
y nunca sabíamos si un mensaje se había entregado, porque no teníamos
acceso a los registros del servidor. No és que la família fossin usuaris avançats, però els hi havia preparat els permisos i s'havien apuntat escriure No es que la familia fueran usuarios avanzados, pero los había preparado los permisos y se habían apuntado escribir

$ grep -i adreça-destinatari /var/mail/log

i sabien si els missatges havien sortit o no. y sabían si los mensajes habían salido o no.

Per cert, on té l'Outlook Express un bon filtre antispam? Por cierto, donde tiene el Outlook Express un buen filtro antispam? No, blocar remitents i usar regles
no és la solució –i quina mala llet a les instruccions abans lincades:
l'exemple diu com filtrar missatges que diuen «free software» i
«freedom» a l'assumpte. No, bloquear remitentes y usar reglas
no es la solución-y qué mala leche a las instrucciones antes lincades:
el ejemplo dice cómo filtrar mensajes que dicen «free software» y
«libertad» en el asunto.

Va fer falta redactar un escrit, una cosa ben elemental als ordinadors, i quedarem estorats. Hizo falta redactar un escrito, una cosa muy elemental a los ordenadores, y quedaremos estorats. No hi ha res millor que el WordPad? No hay nada mejor que el WordPad? Algú sap com s'activa el corrector ortogràfic en català? Alguien sabe como se activa el corrector ortográfico en catalán? Ho demanam a un amic i ens diu «useu el Notepad», ho vam provar i tot d'una entenguérem la broma. Lo pedimos a un amigo y nos dice "use el Notepad», lo probamos y de pronto entendimos la broma.

Vam cercar un altre navegador –privatiu, clar– perquè l'Explorer no ens feia el pes. Buscamos otro navegador privativo, claro-porque el Explorer no nos hacía el peso. L'Opera tampoc portava pestanyes però bé, ens conformàrem. El Opera tampoco llevaba pestañas pero bueno, nos conformamos. Uns dies després vam llegir que tenia un problema de seguretat i vam fer clic a l'eina d'actualització del sistema. Unos días después leímos que tenía un problema de seguridad e hicimos clic en la herramienta de actualización del sistema. No hi havia cap pedaç pel Opera. No había ningún parche por Opera. Esperarem una setmana i tampoc, només n'arribaven pel Windows (i venga reiniciar). Esperaremos una semana y tampoco, sólo llegaban por Windows (y venga reiniciar). Vam saber que calia anar a cercar les actualitzacions a cada lloc de cada fabricant de programari. Supimos que había que ir a buscar las actualizaciones a cada puesto de cada fabricante de software. Quin enrenou, això del Windows no està pas gens integrat! Vaya lío, esto de Windows no está nada integrado! Tots els llocs són diferents i cal saber-ne, per trobar pedaços. Todos los sitios son diferentes y hay que saber, para encontrar parches. Ho va resoldre el fill gran. Lo resolvió el hijo mayor. No m'ho podia creure: tu has pogut instal·lar una actualització i no ets l'administrador? No me lo podía creer: tú has podido instalar una actualización y no eres el administrador? Vaig mirar de restringir els privilegis dels usuaris. Traté de restringir los privilegios de los usuarios. Tot
a base de clics, però tampoc no va ser pas tant fàcil; no m'estranya
que ho provin pocs usuaris del Windows i allò acabi sent un
quan-pixa-rellisca. Todo a base de clics, pero tampoco no fue
tan fácil, no me extraña que lo prueben pocos usuarios de Windows y lo
acabe siendo uno cuando-mea-resbala. Al final també cal saber coses d'administració. Al final también hay que saber cosas de administración. En això el programari privatiu està tant preparat per als novells com el GNU/Linux. En eso el software privativo está tan preparado para los novatos como GNU / Linux.

Tot i les restriccions, el petit va instal·lar alguna cosa mentre navegava amb l'Explorer. A pesar de las restricciones, el pequeño instaló algo mientras navegaba con el Explorer. Des d'aleshores l'ordinador va quedar com a rar. Desde entonces el ordenador quedó como raro. Diu que es va obrir una finestra amb una cosa d'un certificat activenosequè i d'un perill de virus. Dice que se abrió una ventana con una cosa de un certificado activenosequè y de un peligro de virus. És el que té ser aprensiu: va dir que sí a tot. Es lo que tiene ser aprensivo: dijo que sí a todo.

Des d'ençà que hi van posar un CD de la Sony, Celine Dion per a més senyes, encara va més rar. Desde desde que pusieron un CD de Sony, Celine Dion para más señas, aún más raro. Estem amoïnats. Estamos preocupados.

Amoïnats i estalviant, perquè vam anar a cercar el full de càlcul i tampoc n'hi ha. Preocupados y ahorrando, porque fuimos a buscar la hoja de cálculo y tampoco hay. Pot ser? Puede ser? Ens
han dit que hem de posar el Microsoft Office, vam mirar i no és cap
broma: 400 Eur al lloc més barat i sense base de dades que… ho
endevineu? Nos han dicho que tenemos que poner el Microsoft
Office, miramos y no es ninguna broma: 400 Eur en el lugar más barato y
sin base de datos que ... lo adivináis? Tampoc n'hi ha. Tampoco hay. Amb base de dades frega els 700 Eur, la criatura. Con base de datos roza los 700 Eur, la criatura.

Ens diuen que es fàcil, el podem aconseguir il·legal. Nos dicen que es fácil, lo podemos conseguir ilegal. Cony, potser és molt fàcil però no hi estem avesats, a fer aquestes coses. Coño, quizás es muy fácil pero no estamos acostumbrados a hacer estas cosas. Ens fa respecte, començar a guardar tantes feines amb un programa d'estranquis. Nos hace respecto, empezar a guardar tantas tareas con un programa de estranquis. I si demà el protegeixen més i ens l'hem de comprar, fuig! Y si mañana le protegen más y nos la tenemos que comprar, huye! Diuen que Microsoft està afegint una cosa que es diu WPA i que et poden deixar sec. Dicen que Microsoft está añadiendo algo que se llama WPA y que te pueden dejar seco. Que
sí, surten contra-WPA, però encara no ens hi hem veiem fent cap paperot
a una pel·lícula de lladres i serenos: nosaltres només volem escriure i
fer quatre càlculs. Que sí, salen contra-WPA, pero todavía no
nos hemos vemos haciendo hacia papelucho en una película de ladrones y
serenos: nosotros sólo queremos escribir y hacer cuatro cálculos. Hòstia, sempre ho havíem fet fins ara, sense aquest malviure subterrani! Hostia, siempre lo habíamos hecho hasta ahora, sin este malvivir subterráneo! M'estava estressant. Me estaba estresante.

I si la cosa acabes amb l'Office, però sembla que n'hi ha més. Y si lo acabas con Office, pero parece que hay más. El Paint, on té les capes? El Paint, donde tiene las capas? Tothom ens diu que Photoshop és la solució, i són 800 Eur o aconseguir una còpia il·legal de ves-te'na saber on. Todo el mundo nos dice que Photoshop es la solución, y son 800 Eur o conseguir una copia ilegal de vete a saber dónde.

Vam cercar un programa de dibuix vectorial, i en efecte, no n'hi ha. Buscamos un programa de dibujo vectorial, y en efecto, no hay. Cal comprar (o aconseguir) un… basta! Hay que comprar (o conseguir) un ... basta! I és clar, que pagant es poden aconseguir moltes coses. Y claro, que pagando se pueden conseguir muchas cosas. Però es tracta que sigui fàcil als usuaris novells, i pagar aquestes murterades no ho és pas. Pero se trata de que sea fácil a los usuarios noveles, y pagar estas murterades no lo es. Gastant
aquestes xifres pel GNU/Linux, tot plegat seria encara més fàcil que al
Windows: podria llogar algú per a fer les coses més complicades i
encara sobrarien doblers. Gastando estas cifras por GNU / Linux,
todo esto sería aún más fácil que en Windows: podría alquilar a alguien
para hacer las cosas más complicadas y aún sobrarían dinero. Els fabricants de programari privatiu només em donen una llicència, això és, un paperot que diu que puc usar el programa. Los fabricantes de software privativo solo me dan una licencia, esto es, un papelucho que dice que puedo usar el programa. A continuació ho hem de fer tot nosaltres. A continuación debemos hacerlo todo nosotros.

Al final ens ressignarem a instal·lar un parell de programes il·legals, quin remei. Al final nos ressignarem a instalar un par de programas ilegales, qué remedio. O això o les vacances. O eso o las vacaciones. Vam deixar-ho córrer a la web, calia trescar massa, i posarem un programa p2p. Dejamos correr en la web, había que caminar demasiado, y pondremos un programa p2p. Vam esperar dies per què arribés, com enyoràvem el Synaptic (de veritat que no hi ha cap Winaptic?). Esperamos días para que llegara, como enyoràvem el Synaptic (de verdad que no hay ningún Winaptic?). Per
descomprimir-ne un va fer falta cercar el programa descompressor que no
teníem, el vam trobar, després calia una clau, era dins un arxiu que en
fer-hi clic s'obria amb un programa que no tocava. Para
descomprimir uno hizo falta buscar el programa descompresor que no
teníamos, lo encontramos, después había una llave, estaba dentro de un
archivo que al hacer clic se abría con un programa que no tocaba. Finalment el vam veure: Finalmente lo vimos:

.:*~*:._.:*~*:. eLit3 JuAnk3rz T3Am .:*~*:._.:*~*:.

Y0Ur Cr4k iS H3r3! Y0Ur Cr4k iS H3r3!

A2374GH326452FI A2374GH326452FI

MWHAHAHAHA!! MWHAHAHAHA!

No les teníem totes. No las teníamos todas. I si l'ordinador encara va més rar? Y si el ordenador aún más raro? El cunyat deia que és normal i que ell ho esborra tot cada any i ho torna a instal·lar. El cuñado decía que es normal y que él lo borra todo cada año y lo vuelve a instalar. Què?! ¿Qué?! Tornar a fer aquesta feinada un altre cop? Volver a hacer este trabajo otra vez? No, ca! No, ca! Potser a ell li sembla normal perquè treballa a una empresa de fumigacions, però a nosaltres i amb l'ordinador, no. Quizás a él le parece normal que trabaja en una empresa de fumigaciones, pero a nosotros y con el ordenador, no.

Després
de la experiència, que va durar un mes, arribàrem a la conclusió que el
programari privatiu no està preparat pels usuaris novells i també vam
instal·lar un GNU/Linux a l'ordinador nou. Tras la experiencia,
que duró un mes, llegamos a la conclusión de que el software privativo
no está preparado para aquellos que usan y también instalamos un GNU /
Linux en el ordenador nuevo.

 

Si hay algun catalan y lo prefiere en su idioma, les dejo el link original:

http://blog.bitassa.cat/arxiu/2006/09/11/565/


 

 

"El pueblo no debería temer a sus gobernantes, son los gobernantes los que deberían de temer al pueblo"

4.9
Tu voto: Ninguno Votos totales: 4.9 (10 votos)

Anuncios Google

Comentarios

Opciones de visualización de comentarios

Seleccione la forma que prefiera para mostrar los comentarios y haga clic en «Guardar las opciones» para activar los cambios.
Imagen de burnxez

O.O

Meses después lo leo y me quedo asombrado xD

Si es que, como puede ser que pintan a Windows como más fácil.

En fin...

Saludos.

Imagen de LuPiNoS

XD si hay algun catalan y lo

XD si hay algun catalan y lo prefiere en su idioma pinche aquí.

¿Y al que no le apetezca lerse el catalan , por que lo quiere leer en castellano?

No he pasado del primera parrafada...


Imagen de _-Viciuz-_

creia

que aqui hablabamos en español... =(

Imagen de Nomasvirus

good

no se..pero muchos si que lo hacemos sobre todo en ambos cat

 

Imagen de victor141516

Esta en español

Lo que pasa es que es una traduccion, y los traductores... :S

Imagen de Almamu

Me ha echo gracia lo del

Me ha echo gracia lo del trial, xD.

Imagen de Arkanist

Maldita sea!

He estado leyendomelo muy atentamente, pues el catalan y el castellano estaban mezclados, y a media lectura veo el enlaze a la pagina en catalan sin mezclar con el castellano o_O.

Haberlo puesto antes... T_T


Cada uno es libre de elegir el SO que más quiera, pero solo algunos son libres de hacer todo lo que quieran con su SO.

Suígueme en twitter

Imagen de Dark_Blazer

Muy bueno

Hombre es bastante dificil leer catalan, castellano todo el rato pero bueno yo lo he leído todo desde la pagina en català.

La verdad es que no sabía que aún había gente sin dominar el Ordenador xD

Esta muy bien el texto y algunas cosas de las que dice (Digo algunas porque las otras son chorradas que.. se tiene que tener un poco de picardía para sacarlo xD) son verdad porque a veces para descargarte algo hacen falta mil registros y enviar sms, monton de publicidad...

Salu2


Samsung Galaxy Nexus

Imagen de krx.13.vk

Esta muy bien, pero vas

Esta muy bien, pero vas leyendo en catalan y en español a la vez, por ejemplo:

Després
de la experiència, que va durar un mes, arribàrem a la conclusió que el
programari privatiu no està preparat pels usuaris novells i també vam
instal·lar un GNU/Linux a l'ordinador nou.

y Seguido:

Tras la experiencia,
que duró un mes, llegamos a la conclusión de que el software privativo
no está preparado para aquellos que usan y también instalamos un GNU /
Linux en el ordenador nuevo.

Me he tirado unos 10 minutos para leerlo en condiciones xd

Imagen de AORV

mmmmm

que mal por esas persona XD yo por eso uso todo tipo de SO, ya que windows tiene muchos problemas habeces prefiero Ubuntu pero no tiene naa de compatibilidad con juegos, ademas yo creo que esas personas apenas sabian de funcionamienros sencillo en ordenadores por eso les costo trabajo resolver tantos problemas.

PD:Lo hubieras traducido en babelfish para poder leer bien.


Imagen de victor141516

No hombre

A ver, si lees la pagina en catalan y la traduces, al principio puedes leer porque se escribio esto

Opciones de visualización de comentarios

Seleccione la forma que prefiera para mostrar los comentarios y haga clic en «Guardar las opciones» para activar los cambios.